skeleton #20

Development by Sergey A.Zhukov 2007-2012