Porta-potty #542

Development by Sergey A.Zhukov 2007-2012